Inauguration ceremony of new Torture Victims Association, Maldives, March 2010 (c) REDRESS

Maldives

The Maldives acceded to the UN Convention Against Torture on 20 Apr 2004 and has also ratified the Optional Protocol to the Convention Against Torture on 15 Feb 2006. The UN SubCommittee on the Prevention Against Torture visited the Maldives in December 2007 and the report of its visit is located here.

REDRESS has been collaborating with civil society in the Maldives and attended the inaugural meeting of the new Torture Victims Association in March 2010.


Maldives: Materials on Medical Documentation of Torture & Other Ill-Treatment

- Istanbul Protocol Handbook (English)
- Basic Guide for Medical Professionals (English)
- Quick Guide for Lawyers (English)
- Fact Sheet for Judges & Prosecutors (English)
- Quick Guide for Lawyers (Dhivehi) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީވަކީލުންނަށް އަވަސް ގައިޑެއ
- Fact Sheet for Judges & Prosecutors (Dhivehi) ފެކްޓް ޝީޓް: ފަނޑިޔާރުންނާއި ޕްރޮސެކިޓަރުންނަށ
- Basic Guide for Medical Professionals (Dhivehi) ޓޯޗަރއާއި އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކުގެ ޞިއްޙީ

June 2015


THIS IS WHAT I WANTED TO TELL YOU: Addressing the Legacy of Torture and Ill-Treatment in the Maldives

- English

June 2012


Back to Top

Blog

Victims Rights Working Groups

Criminal Law Reform in Sudan

Website by Adept